KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ

Zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek, co 5 lat przejść szkolenie w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu kursu”.

PO ZAKOŃCZENIU KURSU UCZESTNIK OTRZYMA:

Świadectwo Ukończenia szkolenia potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych.

KURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE OBSZARY TEMATYCZNE:

  • Przedstawienie aktualnego stanu prawnego – 4 godziny.
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy – 8 godzin.
  • Wyszkolenie strzeleckie – 12 godzin.
  • Samoobrona i techniki interwencyjne – 16 godzin.

CZAS TRWANIA KURSU: 3 tygodnie (3 zjazdy sobotnio-niedzielnych)
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 40 h
KOSZT KURSU: 700 zł