Kurs Instruktora  Rekreacji Ruchowej o specjalizacji Samoobrona umożliwia legalne i zgodne z prawem zatrudnienie w ośrodkach sportu i rekreacji, związkach sportowych, ośrodkach kultury, klubach komercyjnych, klubach sportowych i rekreacyjnych. Przygotowuje uczestnika do samodzielnego organizowania i prowadzenia zajęć oraz daje możliwość współpracować przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych i krajowych, przy których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

Po ukończeniu kursu  i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, kursant otrzymuje zaświadczenie i legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej – Samoobrona w języku polskim i angielskim. Zaświadczenie wystawiane jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu.

CEL ZAJĘĆ:

  • zdobycie wiedzy teoretycznej związanej z daną wybraną dyscypliną rekreacji ruchowej,
  • podniesienie sprawności indywidualnej,
  • opanowanie metodyki nauczania,
  • opanowanie wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
  • opanowanie wiedzy z zakresu organizacji imprezy rekreacyjnych,
  • przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,

Program obejmuje w sumie 90 h, (zajęcia praktyczne z elementami teoretycznymi).

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

WYMOGI UCZESTNICTWA W KURSIE:

  • wykształcenie co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne),
  • ukończone 18 lat,
  • doświadczenie w sportach i sztukach walki lub zakresie samoobrony,
  • uczestnik nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

CZAS TRWANIA:
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele).
Kurs obejmuje 90 godzin, 5 weekendów.

Koszt uczestnictwa – cały Kurs:
1250 zł., opłata jednorazowa lub dwie raty,
I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć,
II rata płatna do końca trwania Kursu
800 zł, dla osób stowarzyszonych w Stowarzyszeniu Krav Maga Polska

Informacje dotyczące wpłat:
Radomskie Centrum Krav Maga Dariusz Kołodziej
26-600 Radom, ul. Padewska 3/82
NIP 524-182- 23-73
Tel. 605-675- 023
e-mail: kravmaga@wp.pl
Konto:
PKO S.A. nr 97-1240- 1789-1111- 0010-1700- 6722