Kurs na uprawnienia Prowadzący Strzelanie realizowany jest według programu i na licencji LOK i jest dedykowany tylko do osób potrafiących się posługiwać bronią palną. Na kursie nie prowadzimy nauki strzelania, natomiast podczas zajęć sprawdzamy umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią wszystkich rodzajów.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE
 1. Umiejętność praktycznego posługiwania się wyszczególnionymi poniżej rodzajami broni palnej (nie jest wymagane pozwolenie na broń ani licencja PZSS).
 2. Ukończone 21 lat.
PROGRAM KURSU
 1. Zadania i obowiązki Prowadzącego Strzelanie
 2. Zasady bezpieczeństwa
 3. Zagadnienia prawne
 4. Budowa i zasady działania broni oraz posługiwanie się bronią
 5. Pierwsza pomoc – szkolenie teoretyczne
 6. Pierwsza pomoc – szkolenie praktyczna
 7. Pierwsza pomoc – egzamin
 8. Egzamin teoretyczny

Ćwiczenia przygotowawcze do strzelań oraz strzelania przygotowawcze – szkolenie praktyczne
Strzelanie – egzamin

CEL  SZKOLENIA
 1. Przeszkolenie (przygotowanie) uczestników kursu w zakresie bezpiecznego prowadzenia szkoleń strzeleckich z różnych rodzajów broni w czasie różnych
  form strzelań.
 2. Przeszkolenie uczestników kursu z zasad udzielania pomocy (ukierunkowanej szczególnie na sytuacje związane z prowadzeniem zajęć strzeleckich).
 3. Zapoznanie z dokumentami dotyczącymi uprawiania sportów strzeleckich.
 4. Przedstawienie wybranych problemów prawnych związanych z bronią i formami szkolenia.
 5. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i warunkami technicznymi jakie muszą spełniać strzelnice a aspekcie możliwości prowadzeni na nich różnych formy strzelania (w tym – przykładowe regulaminy strzelnic).
 6. Zapoznanie z procedurami przygotowującymi do strzelania oraz strzelanie z podstawowych rodzajów broni w zakresie posiadanych przez podmiot prowadzący uprawnień potwierdzony właściwymi dokumentami.
 7. Zapoznanie z budową broni strzeleckiej, zasadami działania, sposobem przystrzeliwania broni (sprawdzenia celności broni).
 8. Zapoznanie z organizacją zajęć na strzelnicy oraz wyposażeniem w pomoce niezbędne do przeprowadzenia strzelań.
 9. Zapoznanie z warunkami strzelań, wydawanymi komendami i czynnościami wykonywanymi na te komendy.
 10. Zapoznanie z przepisami o ewidencji broni i amunicji.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Prezesa LOK z dnia 3 kwietnia 2017 roku „w sprawie szkoleń dla prowadzących strzelanie podmiot prowadzący szkolenie może wystąpić o wydanie legitymacji Prowadzący Strzelanie potwierdzając uprawnienia do prowadzenia strzelania z broni:

A – pneumatyczna;
B – palna bocznego zapłonu;
C – palna centralnego zapłonu;
D – maszynowa (pistolet);
E – samoczynna;
F – gładkolufowa (powtarzalna – pump action);
G – gładkolufowa;

PROWADZĄCY STRZELANIE
 1. Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących, a także odpowiada za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku stosownie do zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu.
 3. Prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy.
 4. Pilnuje przestrzegania przepisów regulaminu strzelnicy przez osoby znajdujące się na strzelnicy (zarówno korzystających ze strzelnicy czyli strzelających, jak również osób im towarzyszących czyli widzów).
 5. Wydaje komendy dotyczące rozpoczęcia, przerwania i zakończenia strzelania oraz zezwala na wchodzenie przed stanowisko strzeleckie tj. udanie się w kierunku tarcz.
 6. Po zakończeniu strzelania kontroluje na stanowisku strzeleckim rozładowanie broni przez korzystających ze strzelnicy

Osoba pełniąca funkcję „prowadzącego strzelanie” nie jest instruktorem i jego funkcja jako prowadzącego strzelanie nie polega na nauce strzelania.

CZAS TRWANIA KURSU – 24 godz. (Szkolenie weekendowe)

KOSZT UCZESTNICTWA W KURSIE – 700 zł + 250 zł wydanie legitymacji Prowadzącego Strzelanie LOK.